14. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015.">
Jihomoravské stavební společenství
    
Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2015

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 14. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015.


Poslání soutěže

Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje.

Porota a kritéria hodnocení

Porotu, která má 10 členů tvoří odborníci z řad vyhlašovatelů soutěže, fakulty architektury a stavební fakulty VUT v Brně a další nezávislí odborníci. Tajemníkem poroty, který je současně porotcem, je manažer SPS v JmK. Předsedu a členy poroty jmenují na návrh představenstva SPS v JmK společně hejtman JmK a předseda představenstva SPS v JmK.

Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

Přihlašovatel v předané přihlášce a dokumentaci popíše stavbu dle výše uvedených kritérií.

Výsledky soutěže, ceny a ocenění:
Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje 2015" je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí:

Přihlášené stavby (kromě staveb mimo území JmK) porota navštíví a ohodnotí podle výše uvedených kriterií. V každé z kategorií může být udělena hlavní cena – titul „Stavba Jihomoravského kraje 2015“ a čestná uznání za druhé a třetí pořadí. Porota může rovněž rozhodnout, že neudělí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenění, popř. se může rozhodnout pro udělení pouze některé z nich. Pokud bude do jedné kategorie přihlášeno 10 a více staveb, může porota udělit v této kategorii 2 hlavní ceny.

Porota má právo udělit Zvláštní cenu stavbě, která je jiným způsobem pozoruhodná, ale ve své kategorii nebyla oceněna nebo není s ostatními stavbami souměřitelná. Porota navrhne jednu z přihlášených staveb na udělení ceny časopisu Stavebnictví. V kategorii 7 (stavby realizované mimo území JmK) se uděluje pouze Čestné uznání bez určení pořadí jako projev propagace jihomoravského stavebnictví.

Vyhlášení a ocenění nejlepších
Udělený titul a ocenění je spojeno s právem užívat toto ohodnocení pro reklamní a referenční účely. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno slavnostním způsobem při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2016 za účasti významných osob regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry a médií.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku. Při vyhlašování výsledků budou jednotlivé stavby presentovány. Grafické a aranžérské zpracování zajistí vyhlašovatel.

Přihlášení do soutěže

Přihlášku do soutěže může poslat kterýkoliv účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašující musí doložit souhlas (písemné vyjádření) všech ostatních účastníků výstavby.
Do soutěže mohou být přihlášena díla ve vyhlášených kategoriích, uvedená do provozu v průběhu roku 2015.
Do soutěže mohou být přihlášena díla, zhotovená subjekty se sídlem v JmK nebo subjekty, jejichž realizující organizační jednotka má sídlo v JmK (alespoň dodavatel a projektant).
Soutěžní poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven ve výši 8000,- Kč + DPH a musí být uhrazen ke dni uzávěrky soutěže na účet:
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Bauerova 10, 603 00 Brno IČ: 537624
Č.ú.: 270461280287/0100, vedený u Komerční banky, pob. Brno

Soutěžní poplatek je nevratný. Termín uzávěrky přihlášek je 15. 2. 2016

Přihláška může být podána e-mailem s tím, že potvrzením platnosti je výpis z účtu o zaplacení účastnického poplatku: e-mail: jmss@iol.cz

 • Informace k soutěži Stavba JmK 2015.

 • Přihláška do soutěže v MS Word.
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS