Jihomoravské stavební společenství

Stanovy společenství

1. Název a sídlo

Název: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji (dále jen SPS v JmK)

Sídlem je Brno, Bauerova 10, 603 00.

2. Postavení sdružení

Krajská stavební společnost v Jihomoravském kraji je územním útvarem Svazu podle § 15 stanov Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (dále jen Svaz).

Členem SPS v JmK může být každý člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR působící v Jihomoravském kraji.

Při své činnosti se SPS v JmK řídí Stanovami Svazu a stanovami SPS v JmK, které schvaluje představenstvo Svazu.

Poslání SPS v JmK

V souladu se stanovami Svazu zajišťuje plnění zejména:

V souladu s Plánem činnosti odsouhlaseným představenstvem na daný rok plní zejména činnosti:

3.Orgány SPS v JmK

Valná hromada

Nejvyšším orgánem SPS v JmK je valná hromada. Účastníkem valné hromady je každý člen SPS v JmK.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat program jednání a musí být odeslána nejméně 2 týdny před termínem konání.

Valná hromada je svolávána jednou za 2 roky.

Valná hromada volí členy představenstva a dozorčí komise. Volební období je 4 roky.

Představenstvo SPS v JmK má 23 členů s právem hlasování.

Valná hromada volí 21 členů představenstva a 3 členy dozorčí komise.

Valná hromada schvaluje 1 člena představenstva delegovaného Jihomoravským krajem.

Valná hromada schvaluje 1 člena představenstva delegovaného Magistrátem města Brna.

Valná hromada dále:

K přijetí rozhodnutí Valné hromady SPS v JmK je třeba nadpoloviční většina přítomných členů.

Představenstvo

Členství v představenstvu je nezastupitelné. Pokud se u člena představenstva podstatně změní podmínky, za kterých byl zvolen, je povinen nabídnout rezignaci.

Představenstvo SPS v JmK svolává předseda podle potřeby, zpravidla 4krát ročně s uvedením programu jednání.

Na základě požadavku 30% členů SPS v JmK je předseda povinen svolat mimořádné jednání do 30-ti dnů po vyzvání.

Představenstvo zpracovává pro běžný rok plán své činnosti včetně rozpočtu.

Představenstvo zřizuje pracovní skupiny pro jednotlivé odborné oblasti jako jednorázové nebo trvalé aktivity.

Představenstvo odpovídá za svoji činnost valné hromadě, které předkládá zprávu o činnosti a o hospodaření.

Za odstoupivší členy představenstva může představenstvo kooptovat maximálně jednu třetinu členů představenstva. Toto předloží na nejbližší valné hromadě ke schválení.

Za činnost představenstva odpovídá předseda.

Jednání představenstva

Jednání představenstva se účastní i členové dozorčí komise.

Jednání představenstva se mohou účastnit další osoby podle rozhodnutí předsedy představenstva.

Předseda a místopředsedové představenstva

Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva a dva místopředsedy představenstva.

Předseda navenek zastupuje SPS v JmK samostatně vůči třetím osobám.

Předsedu představenstva zastupuje v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený místopředseda.

Představenstvo v čele s předsedou SPS v JmK zpracovává program odborné činnosti, zprávu o činnosti a předkládá je ke schválení valné hromadě.

Dozorčí komise

Dozorčí komise je volena na 4 roky.

Dozorčí komise je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu.

Členem dozorčí komise nemůže být člen představenstva.

Dozorčí komise kontroluje činnost představenstva a hospodaření.

Za odstoupivšího člena dozorčí komise může dozorčí komise kooptovat maximálně jednoho nového člena této komise. Toto předloží na nejbližší valné hromadě ke schválení.

4. Hospodaření

SPS v JmK jako krajské pracoviště Svazu je podle § 17 stanov SPS v ČR součástí profesionálního aparátu Svazu.

Činnost pracoviště je zajištěna v rámci schváleného rozpočtu Svazu na běžnou činnost územních útvarů.

Pro zajištění dalších aktivit SPS v JmK v souladu s Plánem činnosti na daný rok je stanoven členský poplatek.

Roční členský poplatek do SPS v JmK činí u firem:

Za hospodaření odpovídá představenstvo.

5. Práva a povinnosti členů

Každý člen SPS v JmK má právo:

Každý člen SPS v JmK má povinnost:

6. Spolupráce s ústředím Svazu

Jednání valné hromady i jednání představenstva SPS v JmK se může také účastnit prezident, generální ředitel, případně jiný člen ústředí Svazu a to na pozvání předsedy SPS v JmK nebo na vlastní žádost.

SPS v JmK na valné hromadě volí delegáty na valnou hromadu Svazu.

SPS v JmK na valné hromadě navrhuje kandidáty na členy představenstva Svazu za Jihomoravský kraj.

7. Závěrečná ustanovení

Valná hromada SPS v JmK může navrhnout představenstvu Svazu zrušení územního útvaru SPS v JmK. K tomuto rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Bauerova 10
603 00   Brno
tel./fax: +420 541 159 466
e-mail: jmss@iol.cz

Schváleno valnou hromadou dne 23. 9. 2014

 

© 2009, JmSS